REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych

REGULAMIN

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. WSTĘP

Podstawa prawna:

 • 51 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.),
 • Zarządzenie Nr 15/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Rzeszowie

Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

 • wspieranie uzdolnień uczniów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
 • integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.
 1. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Dotychczasowe gimnazja i klasy dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu zwane są dalej „gimnazjami”.
 3. W roku szkolnym 2017/2018 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu):
  • dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych konkursy z:
 4. języka polskiego,
 5. matematyki,
 6. historii,
 7. przyrody,
 8. języka angielskiego,
 9. języka niemieckiego,
  • dla uczniów gimnazjów konkursy przedmiotowe:
 10. polonistyczny,
 11. historyczny,
 12. chemiczny,
 13. biologiczny,
 14. geograficzny,
 15. matematyczny,
 16. fizyczny,
 17. języka angielskiego,
 18. języka ukraińskiego,
 19. języka niemieckiego,
 20. języka francuskiego,
 21. języka hiszpańskiego.
 22. Konkursy przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 23. Wojewódzka Komisja Konkursowa sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu na wszystkich etapach i w tym zakresie podejmuje wiążące rozstrzygnięcia.
 • 2.
  1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
   • I stopień – etap szkolny,
   • II stopień – etap rejonowy,
   • III stopień – etap wojewódzki.
  2. Terminy przeprowadzenia kolejnych etapów konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przedstawia Załącznik nr 1.
  3. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, których uczniowie biorą udział w konkursie, są współorganizatorami konkursu w zakresie przedstawionym w § 4.
  4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
 • 3.
 1. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do konkursu I stopnia organizowanego na właściwym mu etapie kształcenia. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danego konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 3. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.
 4. Dyrektor szkoły zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniowi na każdym etapie konkursu (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły).
 5. Uczestnik konkursu powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.
 6. Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, mogą być do niego dopuszczeni za zgodą Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.
 7. Nie przewiduje się dodatkowego terminu przystąpienia do konkursu dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
 8. W przypadku pokrywania się terminów konkursów z innymi zawodami uczestnik decyduje o przystąpieniu do wybranego rodzaju konkursu.
 9. Dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia następuje w przypadkach ucznia posiadającego:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie,
 • w przypadkach losowych.
 1. W ramach form dostosowania przewiduje się wydłużenie czasu pracy ucznia:
 • na etapie szkolnym o 10 minut – o formie dostosowania decyduje dyrektor szkoły,
 • na etapie rejonowym i wojewódzkim o 15 minut.
 1. W przypadkach losowych o formie dostosowania decyduje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 2. Dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia, w przypadkach określonych w § 3 ust. 8 pkt 1 i 2, na etap rejonowy i wojewódzki następuje na wniosek dyrektora szkoły skierowany do Przewodniczącego WKK, złożony do 14 dni przed terminem przeprowadzenia danego konkursu. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia lub zaświadczenie lekarskie. Zdarzenia losowe rozpatrywane będą indywidualnie na podstawie złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem.
 3. Wprowadzone dostosowania nie mogą naruszać zasad samodzielnej pracy tego ucznia jako uczestnika konkursu.
 4. W czasie trwania konkursu członkowie Zespołu Konkursowego nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
 5. Każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 6. Uczeń biorący udział w konkursie nie może wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, Przewodniczący Zespołu Konkursowego przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali. Jest to równoznaczne z dyskwalifikacją ucznia w danym konkursie.
 8. Prace uczniów na etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim konkursów są kodowane. Organizację i sposób kodowania oraz rozkodowywania prac na etapie szkolnym ustala dyrektor szkoły.
 9. Uczniowie rozwiązują zadania długopisem lub piórem (kolor czarny lub niebieski) i nie mogą używać długopisów wymazywalnych, korektorów. Wykaz przyborów, z których mogą korzystać uczestnicy poszczególnych etapów organizowanych konkursów przedmiotowych przedstawia Załącznik nr 10.
 10. Konkursy przedmiotowe I, II i III stopnia polegają na rozwiązaniu arkusza konkursowego.
 11. Uczestnik konkursu, to uczeń, który był obecny na danym etapie konkursu i jego praca została oceniona.
 12. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestników etapu szkolnego z najwyższymi wynikami zgodnie z liczbami określonymi w Tabeli nr 1 dla konkursów w szkole podstawowej i w Tabeli nr 2 dla konkursów w gimnazjum, przy czym do grupy uczniów zakwalifikowanych na etap rejonowy dołącza się tych uczestników etapu szkolnego, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń (np. jeśli uczeń z liczbą porządkową 200 i następni uczniowie do liczby porządkowej 209 mają tę samą liczbę punktów, to do etapu rejonowego jest kwalifikowanych 209 uczniów).
Liczba uczestników konkursu na etapie szkolnym Liczba uczniów kwalifikowanych na etap rejonowy:
3000 i więcej 200
2000-2999 180
1000-1999 140
500-999 90
mniej niż 500 50

Tabela 1 – szkoła podstawowa

Liczba uczestników konkursu na etapie szkolnym Liczba uczniów kwalifikowanych na etap rejonowy:
1500 i więcej 200
1000-1499 180
500-999 120
mniej niż 500 50

Tabela 2 – gimnazjum

 1. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się 50% uczestników etapu rejonowego z najwyższymi wynikami, przy czym do grupy zakwalifikowanych na etap wojewódzki dołącza się tych uczestników etapu rejonowego, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń (np. jeśli uczeń z liczbą porządkową 100 i następni uczniowie do liczby porządkowej 107 mają tę samą liczbę punktów, to do etapu wojewódzkiego jest kwalifikowanych 107 uczniów).
 2. Wszystkie komunikaty WKK publikowane są na stronie internetowej Kuratorium – ko.rzeszow.pl w zakładce dla dyrektora i nauczyciela/konkursy przedmiotowe.
 3. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
 4. Prace uczestników z etapu rejonowego i wojewódzkiego konkursu przechowywane są do końca roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest konkurs.